Счетоводно-отчетни услуги

SOFFIN предоставя изчерпателни счетоводни услуги на субекти, които са местни лица за данъчни цели в България. Счетоводните услуги включват водене на счетоводството на клиента в съответствие с местното законодателство и правила, както и подготовка и подаване на всички необходими отчети и декларации. Soffin изпълнява следните счетоводни функции:

  • Първоначална организация на счетоводната система;
  • Архивиране на счетоводна документация;
  • Осчетоводяване на счетоводни операции;
  • Изготвяне на изискуемите от законодателството отчети, както и такива за управленски цели;
  • Съдействие по време на одити и ревизии;

Изготвяне на финансови отчети

Изготвяне на пълен набор от финансови отчети в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. По-конкретно, това включва идентифициране и въвеждане на необходимите корекции, изготвяне на финансовите отчети с бележките към тях и оповестяване на прилаганите счетоводни политики.

Специални проекти

Soffin може да се справи със създаването или реорганизацията на счетоводните системи. Soffin може също така да съдейства за внедряването на софтуерни пакети, установяването на процедури за счетоводен контрол, изготвянето на счетоводните книги и финансовите отчети за целите на одита, както и други счетоводно-отчетни услуги, от които дружеството ви може да има нужда.
Свържете се с нас, за да научите повече за нашите счетоводни услуги.
Ще бъдете изцяло подкрепени от екип от професионалисти, които напълно разбират законовите изисквания на вашия бизнес и следят как промените в законодателството могат да му повлияят.